Thursday, March 7, 2013

iqbal sajid ki gazal

iqbal sajid ki gazal

Gazal
Iqbal sajid 
name:  Muhammad iqbal
Takhallos:  sajid   (….1939)
Dunya ne zar ke waste kya kuch nahiN kiya?
Aur ham ne shaeri ke siwa kuch nahiN kiya?
Gurbat bhi apne pas he aur bhok nang bhi
Kaise kaheN ke us ne ata kuch nahiN kiya
Chup chap ghar ke ashen main faqe bicha diye
Rozi rasaN se ham ne galah kuch nahiN kiya
Pichle bars bhi boi then lafzoN ki khetiyaN
Ab ke bars bhi is ke siwa kuch nahiN kiya
Gurbat ki tez aag pe aksar pakae bhok
Khush haliyoN ke shaher main kya kuch nahiN kiya
Basti main khak odai na sahra main ham gaye
Kuch din se ham ne khalq e khuda kuch nahiN kiya
Mangi nahiN kisi se bhi hamdardiyoN ki bhik
Sajid kabhi khilaf e aana kuch nahiN kiya